دریافت مقاله بررسی اثر مواد فعال سطحی بر تغییر ترشوندگی مخازن کربناته

دریافت مقاله بررسی اثر مواد فعال سطحی بر تغییر ترشوندگی مخازن کربناته

مقاله بررسی اثر مواد فعال سطحی بر تغییر ترشوندگی مخازن کربناته

در این تحیقیق آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن آغاجاری که از جمله مخازن کربناته شکاف دار کشور می باشد، توسط مواد فعال سطحی مورد بررسی قرار گرفت. جهت این کار از سه نوع ماده فعال سطحی آنیونی، کاتیونی و غیر یونی که به تر تیب عبارتند از سدیم آلکیل بنزن سولفونات (SDS) دو دسیل تری متیل آمونیوم بروماید (DTAB) و تریتون ایکس ۱۰۰ می باشد استفاده گردید. تغییر ترشوندگی در حضور هر کدام از این مواد فعال سطحی در سه غلظت ۰/۱ و ۰/۲ و ۰/۳ درصد وزنی و در چهار دمای ۲۵ و ۳۰ و ۵۰ و ۸۰ درجه سانتی گراد بررسی گردید. نتایج آزمایش های انجام شده نشان می دهد که ماده فعال سطحی غیر یونی تریتون ایکس ۱۰۰ نسبت به دو ماده فعال سطحی دیگر در هر سه غلظت و در شر ایط دمای برابر توان توانسته است ترشوندگی سنگ مخزن را به مقدار بیشتری از وضعیت نفت دوست به وضعیت آب دوست تغییر دهد.

کلمات کلیدی: ترشوندگی، مخازن کربناته شکافدار، نفت دوست، آب دوست، مواد فعال سطحی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: