دریافت مقاله بررسی اثرات زوایای پیوندی گرافت بر روی نوسانات زمانی تنش برشی در بای پس های آئورت – کرونری و کرونری – کرونری

دریافت مقاله بررسی اثرات زوایای پیوندی گرافت بر روی نوسانات زمانی تنش برشی در بای پس های آئورت – کرونری و کرونری – کرونری

مقاله بررسی اثرات زوایای پیوندی گرافت بر روی نوسانات زمانی تنش برشی در بای پس های آئورت – کرونری و کرونری – کرونری

در این تحقیق تئوریکی اثرات زوایای مختلف پیوندی بر روی جریان خون بویژه بر روی نوسانات زمانی مقادیر تنش برشی وارده بر نواحی مستعد گرفتگی از جمله heel ، toe و چند نقطه بستر رگ کرونری LAD مقابل نواحی انشعاب و همچنین پایین دست آن ها در بایپس های آئورت-کرونری و کرونری-کرونری باهم مقایسه شدند.
در طول این تحقیق جریان خون، پالسی و سه بعدی و آرام در نظر گرفته شد. همچنین خون بصورت یک سیال نیوتنی و هموژن فرض گردید بعلاوه اینکه جداره های عروق کرونری و گرافت هم صلب در نظر گرفته شدند و °۳۰ و °۴۰ درجه و درصد گرفتگی ۷۵ درصد، در نهایت جریان خون در بایپس های آئورت-کرونری و کرونری-کرونری به ازای زوایای پیوندی °۲۰ شبیه سازی شد که از جمله نتایج مهم این تحقیق میتوان به این موارد اشاره نمود: بالا بودن پتانسیل Fluent درصد با استفاده از نرم افزار گرفتگی در ناحیه انشعاب بالایی در بایپس کرونری-کرونری به علت پایین بودن مقدار تنش برشی وارده بر بستر وheel در مقایسه با ناحیه انشعاب پایینی و همچنین در مقایسه با بایپس آئورت-کرونری، بعلاوه بالا بودن پتانسیل گرفتگی ناحیه انشعاب پایینی در مقایسه با بای پس آئورت-کرونری، عدم تاثیر تغییرات زاویه پیوندی بر روی مقادیر تنش برشی وارده بر heel بالایی و پایینی در بایپس کرونری-کرونری و محدود بودن طولی از بستر کرونری که تحت تاثیر تغییرات زاویه پیوندی قرار دارد.
در بایپس آئورت-کرونری به اندازه ۱d از toe به سمت پایین دست ناحیه انشعاب و در بایپس کرونری-کرونری هم به اندازه ۱d از toe پایینی به سمت پایین دست ناحیه انشعاب پایینی و در نهایت استفاده از زاویه پیوندی کمتر از °۳۰ پیشنهاد این کار تحقیقاتی میباشند.

کلمات کلیدی: بای پس، آئورت – کرونری، کرونری، کرونری – جریان پالسی سه بعدی، نوسانات زمانی، تنش برشی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: