دریافت مقاله بررسی آماری پارامترهای مؤثر در حفاری سازند آسماری

دریافت مقاله بررسی آماری پارامترهای مؤثر در حفاری سازند آسماری

مقاله بررسی آماری پارامترهای مؤثر در حفاری سازند آسماری

اهمیت منابع هیدروکربور در دنیا بر هیچ کس پوشیده نیست و دسترسی منابع هیدروکروبوری مایع و گاز تنها از طریق حفاری سازندهای مختلف زمین شناسی امکان پذیر است. صنعت حفاری نفت در ایران قدمتی حدوداً ۸۰ ساله دارد و به دلیل گستردگی منابع هیدروکربوری در مناطق نفت خیز کشور، کم و بیش این سازندها حفاری شده اند و بسیاری از مهندسین حفاری در ایران، آشنایی کامل با سازندهای مختلف زمین شناسی در نقاط مختلف به خصوص در منطقه جنوب ایران را دارند.
شناخت مهندسین حفار از شرایط زیرسطحی مناطق نفت خیز ایران، تنها براساس تجربه بوده و به صورت کیفی قابل ارائه می باشد. درصورتی که بررسی های کمی برروی این اطلاعات با ارزش دیده نمی شود. بررسی اطلاعات با ارزش هزاران متر حفاری از زمان حفر اولین چاه نفت در ایران تا کنون و استفاده از روش های آماری، تجربه کیفی موجود را به تجربه کمی تبدیل نموده و راه را برای نتیجه گیری بهتر هموارتر می سازد.
مطالعه حاضر، شامل بررسی های آماری برروی پارامترهای حفاری در سازند آسماری می باشد که دراین بررسی نحوه توزیع آماری پارامترهای مؤثر در حفاری، نحوه وابستگی این پارامترها نسبت به هم از طریق تجزیه و تحلیل خوشه ای و در نهایت، بهترین تابع برای کنترل سرعت حفاری در سازند آسماری از طریق تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی، معرفی شده است

کلمات کلیدی: صنعت حفاری، سازند آسماری، پارامترهای مؤثر در حفاری، مطالعات آماری، تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: