دریافت مقاله بازارهای آتی نفت و پوشش ریسک

دریافت مقاله بازارهای آتی نفت و پوشش ریسک

مقاله بازارهای آتی نفت و پوشش ریسک

قراردادهای آتی به عنوان یکی از انواع مشتقات برای پوشش ریسک نوسانات قیمت در بازارهای مالی و کالا استفاده میشود. از آنجایی که نوسانات قیمت نفت بالاست بیشتر معامل هگران این بازار مایل هستند به نحوی با ریسک قیمت مقابله کننند که قراردادهای آتی بدین منظور ابزار بسیار مناسبی هستند.
این مقاله چگونگی پوشش ریسک نوسانات قیمت را با استفاده ازقراردادهای آتی بصورت تئوری و تجربی با استفاده از مدل اقتصاد سنجی OLS نشان میدهد.
نتایج نشان میدهد که قراردادهای آتی ابزار بسیار خوبی برای کاهش ریسک هستند زیرا می توانند ریسک نوسانات قیمت را بین ۸۶ تا ۹۶ درصد کاهش دهند. این دامنه به نوع قرارداد آتی انتخابی بستگی دارد.

کلمات کلیدی: قراردادهای آتی، پوشش ریسک، بازارهای مالی نفت، مشتقات مالی

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: