دریافت مقاله ارزیابی ژئوشیمیایی نفت های مخازن آسماری و بنگستان با استفاده از بیومارکرها و ایزوتوپ های کربن و گوگرد در میدان نفتی مارون

دریافت مقاله 	ارزیابی ژئوشیمیایی نفت های مخازن آسماری و بنگستان با استفاده از بیومارکرها و ایزوتوپ های کربن و گوگرد در میدان نفتی مارون

مقاله ارزیابی ژئوشیمیایی نفت های مخازن آسماری و بنگستان با استفاده از بیومارکرها و ایزوتوپ های کربن و گوگرد در میدان نفتی مارون

مطالعه بیومارکرهای حاصل از اجزای اشباع و آروماتیکی و ایزوتوپ های پایدار کربن و گوگرد بر روی ۱۰ نمونه نفتی حاصل ازمخازن آسماری آلوده شده (۵ نمونه)، آلوده نشده (۳ نمونه) و بنگستان (۲ نمونه) میدان نفتی مارون انجام گرفت. نتایج نشان دادند که نفت های دو مخزن از سنگ منشائی کربناته شیلی مشتق شده که در محیط شدیداً احیایی (با عرض جغرافیایی پائین) بدون دخالت هرگونه گیاهان عالی و یا باکتریایی نهشته شده است. نفت های مخازن آسماری و بنگستان از لحاظ ژئوشیمیایی بسیار شبیه به یکدیگر بوده به طوریکه محیط رسوبگذاری یکسانی را برای هر دو تداعی مینماید.
اگرچه نفت های مخازن بنگستان ممکن است از یک سنگ منشاء کربناته مشتق شده باشد ولی تأثیر سنگ های منشاء شیلی در حین مسیر مهاجرت نفت ها به سمت مخزن آسماری شده است که آن ها سنگ منشاء کربناته شیلی را از خود به نمایش بگذارند. حضور بیومارکرهای ترپان، کمبودن مقادیر مونوآروماتیک های C29 نسبت به مونوآروماتیک های C و ۲۷ C28 تغییرات مقادیر ایزوتوپ کربن اجزای اشباع در برابر آروماتیک ۱۳ Caro مقادیر لای د یبنزوتیوفن ها در تمامی نفت های مورد مطالعه نشان می دهد که آن ها از یک ماده آلی دریایی (با کروژن دارای سولفور بالا) مشتق شده اند.

کلمات کلیدی: میدان نفتی مارون، بیومارکرها، ایزوتوپ های کربن و سولفو ر، گازH2S

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: