دریافت مقاله ارزیابی ویژگی های مخزنی و لیتولوژیکی سازند آسماری با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی در یکی از میادین جنوب غرب ایران

دریافت مقاله ارزیابی ویژگی های مخزنی و لیتولوژیکی سازند آسماری با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی در یکی از میادین جنوب غرب ایران

مقاله ارزیابی ویژگی های مخزنی و لیتولوژیکی سازند آسماری با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی در یکی از میادین جنوب غرب ایران

تعیین پارامترهای پتروفیزیکی و ارزیابی کیفیت مخزنی از اهمیت ویژه ای در صنعت نفت برخوردار است. آگاهی دقیق از این پارامتر ها به مهندسین نفت این امکان را می دهد که برای بررسی دقیق مراحل تولید، در یک میدان ابزارهای کافی در اختیار داشته باشند و با آگاهی از آنها توانایی بیشتری در توسعه میادین نفتی خواهند داشت.
در این مطالعه مخزن آسماری در دو چاه در یکی از میادین جنوب غرب ایران مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی های مخزنی نظیر تخلخل، حجم شیل و اشباع آب محاسبه گردیده و حجم آب و نفت نیز تعیین شده است. کلیه محاسبات، ترسیم کراس پلات ها و ترسیم لاگ ها با استفاده از نرم افزار Geolog,Version6.6 انجام شده است. مطالعات نشان می دهد سازند آسماری در این میدان از میانگین حجم شیل پایینی برخوردار است.
از سویی مخزن آسماری از تخلخل مناسبی به ویژه در بخش بالایی برخوردار بوده و تغییرات تخلخل در سطح میدان چندان زیاد نیست. انواع تخلخل نیز بر اساس لاگ انحراف سرعت تخمین زده شده که نشان دهنده فراوانی تخلخل های قالبی حفره ای و درون فسیلی می باشد. همچنین استفاده از MNPlot نشان دهنده غالب بودن لیتولوژی کربناته می باشد. به علاوه، بر اساس کراس پلات توریم-پتاسیم، کانی رسی غالب، ایلیت تشخیص داده شد.

کلمات کلیدی: تخلخل، حجم شیل ، اشباع آب، کانی رسی، لاگ انحراف سرعت

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: