دریافت مجموعه نکات و قوائد عربی کتب دوره راهنمایی

دریافت مجموعه نکات و قوائد عربی کتب دوره راهنمایی

مجموعه نکات و قوائد عربی کتب دوره راهنمایی

آمیختگی کامل زبان عربی با زبان فارسی و پیوند این دو زبان به گونه ای است که بر کسی پوشیده نیست تا جایی که کمتر نوشته یا شعری را در زبان فارسی می توان یافت که از واژه ها و کلمات عربی تهی باشد و برای فهمیدن و درک بهتر شاهکارهای ادبی زبان فارسی و آثار فقیهان ، سخنوران و شاعران بزرگ ایران، آشنایی مختصری با این زبان ضروری و مفید به نظر می رسد.
از سوی دیگر درس عربی از جمله معدود درس هایی است که دانش آموزان هم در دوره راهنمایی و هم در دوره دبیرستان در تمام رشته های تحصیلی با آن سرو کار دارند.
با توجه به این مطالب خوشحالم که توفیق الهی نصیب شد و توانستم مطالب و نکات تازه ای که مناسب با نکات و قوائد کتب دوره راهنمایی است به رشته تحریر در آورم، لازم به ذکر است بعضی از مطالب در کتاب های راهنمایی عنوان نشده است ولی برای اطلاعات بیشتر دانش آموزان محترم آورده شده و نیز سعی شده که مطالب با توجه به ترتیب درس های کتابهای اول – دوم و سوم راهنمایی باشد ولی بر حسب ضرورت بعضی از مطالب جا به جا آورده شده است.
این مجموعه هم برای دانش آموزان دوره راهنمایی لازم است و هم پیش نیاز دانش آموزان دوره دبیرستان می باشد.
این مجموعه شامل دو بخش است.

 • بخش صرف (ویژگیهای کلمه).
 • بخش نحو (نقش و کاربرد کلمه در جمله).

 

» فهرست مطالب:

 • بخش اول : مقدمات صرف (تجزیه)
  • حروف شمسی و قمری
   • حرکت
   • تنوین
  • اقسام کلمه (اسم – فعل – حرف)
   • علامت های شناخت اسم
   • علامت های شناخت فعل
   • اسم از نظر جنس
   • اسم از نظر تعداد
   • اسم های اشاره
   • اسم استفهام (پرسشی)
   • ضمایر منفصل
   • ضمایر متصل
  • مبحث فعل
   • فعل ماضی
    • تمرین
   • فعل مضارع
    • تمرین
   • فعل مستقبل – نفی – نهی
   • کاربرد فعل در جمله
   • پاسخ به جمله های سئوالی
   • فعل امر
    • صرف فعل امر حاضر
  • سنجیدن کلمات (میزان صرفی)
  • مبحث حرف
 • بخش دوم : مقدمات نحو (ترکیب)
  • جمله اسمیه (مبتدا ـ خبر)
  • جمله فعلیه (فعل ـ فاعل ـ مفعول)
  • جار و مجرور

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: