دریافت مجموعه نمونه سوالات فارسی پنجم ابتدایی

دریافت مجموعه نمونه سوالات فارسی پنجم ابتدایی

مجموعه نمونه سوالات فارسی پنجم ابتدایی

کتاب فارسی پنجم ابتدایی، حلقه ی میانی از زنجیره ی دور هی دوم ابتدایی است. دوره ی اوّل ابتدایی، سه سال نخست (اوّل تا سوم) و دوره ی دوم، سه سال دوم  (چهارم تا ششم) ابتدایی را در برم یگیرد. بنابراین، ساختار و محتوای فارسی پای هی پنجم از سویی با پایه ی چهارم و پایه های پیش از آن، پیوند دارد و از دیگر سو، باید با پایه ی ششم و بالاتر پیوستگی و همخوانی داشته باشد. در سازماندهی ساختار و تدوین محتوا، تلاش کرده ایم این هماهنگی و نظام پیوستاری را حفظ کنیم.
این کتاب از دو پهنه ی اصلی زبان آموزی (مهارت های خواندن و مهارت های نوشتن) به قلمرو مهارت های شفاهی یا خوانداری زبان، اختصاص دارد. یعنی در این کتاب، پرورش خوب دیدن، دقیق گوش دادن، روان خواندن، تقویت حافظه ی زبانی، درک متن و خوب سخن گفتن، از اهداف اصلی برنامه و تدوین محتوا به شمار می آید.
البتّه درهم تنیدگی مهارت های زبانی و پاره مهارت ها در آموزش و رشد یادگیری کمک می کند تا بتوانیم از توانایی ها و پیشرفت دانش آموزان در هر بخش، برای تقویت دیگر مهارت ها نیز بهره بگیریم.

این مجموعه شامل ۴ نمونه سوال امتحانی درس فارسی مقطع پنجم ابتدایی میباشد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: