دریافت طرح درس ۱۲ علوم پنجم دبستان (از ریشه تا برگ)

دریافت طرح درس ۱۲ علوم پنجم دبستان (از ریشه تا برگ)

طرح درس ۱۲ علوم پنجم دبستان (از ریشه تا برگ)

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

اهداف جزئی

آشنایی دانش آموزان با:

  • مفهوم تار کشنده
  • مفهوم آوند و وظایف آن
  • رگبرگ ها و وظایف آن ها

راه های انتقال مواد محلول در خاک به گیاه

 

اهداف رفتاری

  • عوامل موثر بر رشد گیاه را نام ببرد
  • عوامل موثر بر رشد گیاه با توجه به قسمت های بیرونی و قسمت های در خاک گیاه طبقه بندی می کند.
  • تار کشنده را تعریف می کند و وظیفه ی آن ها را توضیح می دهد
  • آوند ها را تعریف کرده و وظایف آن را شرح می دهد.

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: