دریافت طرح درس مطالعات ششم دبستان (عوامل موثر در کشاورزی)

دریافت طرح درس مطالعات ششم دبستان (عوامل موثر در کشاورزی)

طرح درس مطالعات ششم دبستان (عوامل موثر در کشاورزی)

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

 

هدف کلی

آشنایی دانش آموزان با کشاورزی وعوامل مؤثر در آن

اهداف جزئی

انتظار می رود که شاگردان بعد از پایان درس بدانند:
 مراحل عمده کشاورزی را نام ببرند.
 عوامل مؤثر در کشاورزی را نام ببرند .
 عوامل طبیعی وانسانی مؤثر در کشاورزی را نام ببرند و بدانند که هریک از این عوامل چه تأثیری بر روند کشاورزی می توانند داشته باشند.
 با چند نوع غذای محلی آشنا شوند و نوع محصولات کشاورزی به کار رفته در بعضی از غذاهای محلی را بدانند .

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: