دریافت طرح درس مطالعات ششم دبستان ( انواع لباس)

دریافت طرح درس مطالعات ششم دبستان ( انواع لباس)

طرح درس مطالعات ششم دبستان ( انواع لباس)

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

هدف کلی

دانش آموزان انواع لباس ها را با توجه به فعالیت های اجتماعی و شرایط آب و هوایی مختلف شناسایی و بررسی می کنند

اهداف جزئی

انتظار می رود که دانش آموزان قبل از تدریس درس جدید بدانند:
• گروه های مختلف اجتماعی با توجه به شغل و موقعیت نوع پوشش آنها با هم فرق دارد
• آب و هوا بر نوع پوشش مردم نواحی مختلف تأثیر می گذارد
• در دوره های مختلف تاریخی، پوشاک مردم چه تغییراتی داشته است

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: