دریافت طرح درس علوم هفتم متوسطه (اندازه گیری در علوم و ابزار های آن)

دریافت طرح درس علوم هفتم متوسطه (اندازه گیری در علوم و ابزار های آن)

طرح درس علوم هفتم متوسطه (اندازه گیری در علوم و ابزار های آن)

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

اهداف

  • ماده را تعریف کند .(حیطه دانشی)
  • مفهوم جرم و وزن و طول را درک کند . (حیطه دانشی)
  • با یکای اندازه گیری کمیت ها آشنا شود . (حیطه دانشی)
  • با وسایل اندازه گیری آشنا شود(حیطه دانشی)
  • بتواند از وسایل اندازه گیری استفاده کنند .(حیطه مهارتی)
  • تبدیل یکاها به یکدیگر را انجام دهند.(حیطه مهارتی)
  • بتواند با دقت ، کمیت های مختلف را اندازه گیری کند.(حیطه مهارتی)
  • به وسیله فعالیت گروهی ، روحیه همکاری را در خود تقویت کند .(حیطه نگرشی)
  • به اهمیت یکاهای اندازه گیری پی ببرد .(حیطه نگرشی)

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: