دریافت طرح درس علوم هشتم متوسطه (آینه کاو یا مقعر)

دریافت طرح درس علوم هشتم متوسطه (آینه کاو یا مقعر)

طرح درس علوم هشتم متوسطه (آینه کاو یا مقعر)

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

اهداف رفتاری

۱- آینه کاو را تعریف کند و ویژگی های آینه کاو رابیان کند.(حیطه دانشی)
۲- از آینه کاو در زندگی روزمره مثال بزند. (حیطه دانشی)
۳-باانجام ازمایش کانون وفاصله کانونی آینه رامشخص دهند. (حیطه مهارتی)
۴-بتواندتصویر در کانون وخارج از فاصله کانونی رامقایسه کند. (حیطه مهارتی)
۵-با همکلاسانش مشورت و همیاری نماید. (حیطه نگرشی)

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: