دریافت طرح درس امنیت پایدار (دهم متوسطه آمادگی دفاعی)

دریافت طرح درس امنیت پایدار (دهم متوسطه آمادگی دفاعی)

طرح درس امنیت پایدار (دهم متوسطه آمادگی دفاعی)

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

 

اهداف کلی

o    فراگیران مفهوم امنیت را دانسته و سطح آن را بشناسند و مثال بزنند
o    فراگیران مفهوم تهدید و تهاجم را دانسته و توانایی شناخت انواع تهدید را در موقعیت های مختلف داشته باشند
o    فراگیران هنگام مواجهه شدن با تهدید و تهاجم چگونگی مقابله با آن را بدانند

اهداف جزئی

o    فراگیران به مفهوم امنیت و سطح آن پی ببرند (حیطه های شناختی)
o    فراگیران با اهداف اصلی و عوامل و راههای ایجاد امنیت ملی آشنا شوند.
o    فراگیران با مفهوم امنیت پایدار آشنا شوند.
o    فراگیران مفهوم تهدید را دانسته و تهدیدهای داخلی و خارجی را بشناسند.
o    فراگیران چگونگی مقابله با تهدیدها را در داخل و خارج بدانند.
o    فراگیران مفهوم تهاجم را دانسته و چگونگی مقابله با آن را بدانند.
o    فراگیران بتوانند در مقابل هر نوع تهدید و تهاجمی درست تصمیم بگیرند و با آن مقابله کنند (حیطه های نگرشی)
 

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: