دریافت طرح احداث واحد بسته بندی چای تی بگ

دریافت طرح احداث واحد بسته بندی چای تی بگ

طرح احداث واحد بسته بندی چای تی بگ

از نظر کاشت و مصرف چای، چین اولین محلی است که این گیاه در آنجا کاشته شده و به مصرف رسیده است. از این کشور، چای به سایر نقاط عالم برده شده است و در مجموع کاشت چای شروع شده و به طرف سواحل اقیانوس آرام و پس از آن از طرف جنوب و غرب کاشت چای توسعه یافته و هندوستان و هند و چین و جزایر اندونزی رسیده است.
به هر حال چای از هر نقطه ای که شیوع و ترویجش آغاز گردیده باشد یک نکته روشن و مسلم را در فلسفه وجود خود گنجانده است و آن این که به عنوان آشامیدنی اساسی مطرح و برای رفع تشنگی و خستگی و راحتی خاطر و اعصاب مفید است.

  • موضوع طرح: بسته بندی چای تی-بگ
  • محل اجرا: کلیه مناطق کشور
  • سرمایه گذاری کل: ۱۰۴۳/۹ میلیون ریال
  • سهم آورده متقاضی: ۱۱۳/۹ میلیون ریال
  • سهم تسهیلات: ۹۳۰ میلیون ریال
  • میزان اشتغالزایی: ۱۷ نفر

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: