دریافت سوالات تستی خط به خط کتاب تربیت کودک همراه با جزوه خلاصه (ویژه آزمون استخدامی)

دریافت سوالات تستی خط به خط کتاب تربیت کودک همراه با جزوه خلاصه (ویژه آزمون استخدامی)

سوالات تستی خط به خط کتاب تربیت کودک همراه با جزوه خلاصه (ویژه آزمون استخدامی)

کتاب‌های تربیت کودک به اندازه‌ای تنوع موضوعی بالایی دارند که بعید است موفق شویم پدر و مادری بیابیم که نتواند با جست‌وجو در آثار این حوزه، راه‌ حل‌ چالش‌های تربیت فرزند خود را پیدا کند. برخی از کتاب‌های این زمینه، تربیت فرزند از نظر روانشناسی را بررسی می‌کنند. این آثار با ارائه‌ی روش‌های کاربردی و قابل اجرا، به والدین در تربیت فرزند خود کمک شایانی می‌کنند. با مطالعه‌ی این دسته از کتاب‌های تربیت کودک، به این درک می‌رسیم که دیگر نباید از شیوه‌های تربیتی گذشتگان برای بزرگ کردن کودکان امروزی استفاده کرد.

  • تربیت عبارت است از انتخاب رفتار و گفتار مناسب، ایجاد شرایط و عوامل لازم و کمک به شخص مورد تربیت، تا بتواند استعدادهای نهفته‌اش را شکوفا سازد و به‌سمت کمال مطلوب، حرکت کند.
  • در اصطلاح حقوقی نیز تربیت به‌معنای پرورش روحی و اخلاقی اطفال به‌کار رفته است.
  • تربیت کودک به‌طور خاص آن است که مربّی، اعم از پدر، مادر، معلّم و …، طفل را در بُعد روحی و اخلاقی پرورش دهد،

اگر معلمی را به عنوان یک شغل در نظر گرفته اید باید در خود تجدید نظر کنید و مسئولیت خدایی و انسانی خود را به خاطر بیاورید. زیرا معلم با انسان هایی سر و کار دارد که بسیاری از مسائل زندگی شان را از او می آموزند. اعمال و حرکات معلم را الگو قرار می دهند و بخش عظیمی از شخصیت شان را حرف ها و رفتار تو می سازد. اگر فاسد باشی نسل هایی را فاسد کرده ای و اگر صالح باشی نسل هایی را اصالح کرده ای. 
– سوال اساسی این است که چرا باید معلم بود؟ ما تا نقش انسان در هستی را درک نکرده باشیم نقش معلم در کلاس را نخواهیم فهمید. تا چرایی وحود انسان پاسخ نیابد، چگونه بودن او جواب نمی گیرد.
– چگونه می توان از یک معلم» صبر، تحمل، فداکاری و از خودگذشتگی« انتظار داشت درحالی که نداند چرا باید صبور و ایثارگر باشد.» و کیف تَصبِرُ علی ما لَم تُحِط به خُبرا؛ چگونه صبر می کنی بر آنچه که از راه دانش به آن احاطه پیدا نکرده ای« 

زمینه های معلمی از تفکر شروع می شود (تفکر در انسان، جهان و نقش او در جهان)، این تفکر و جهان بینی ما را به عقیده هایی می رساند و این عقیده ها است که می توان نظام ها و احکام را تحمل کرد. دین با تفکر شروع می شود، این تفکر استعدادهای عظیم انسان را نمایان می کند. تفکر مشخص می کند انسان چقدر سرمایه دارد و در این دنیا چه باید بکند و چطور حرکت کند. زمانی که مقدار استعدادها مشخص شد معلوم می شود انسان چقدر راه در پیش دارد.

این مجموعه با توجه به تغییر منابع امسال و بر اساس دفترچه منتشر شده، مرتب و چیده شده. با خرید این مجموعه چندین قدم جلوتر از رقبایتان باشید. تمامی سوالات تستی به صورت حرفه ای، مفید و استاندارد استخراج شده اند و تماما" بصورت تایپ شده برای شما عزیزان آماده مطالعه هستند.

 

» نمونه ای از تست های استخراج شده از کتاب تربیت کودک:

۱-  اگر فردی شغل معلمی را برای مزد و مواجب انتخاب کند، چه امری بر او واجب است؟
الف. کناره گیری از شغل معلمی و انتخاب شغل دیگری
ب. تجدید نظر در خویش و یادآوری مسئولیت خدایی و انسانی
ج. تجدید نظر در شغل خویش و یادآوری مسئولیت خدایی و انسانی
د. تجدید نظر در خویش و انتخاب شغل دیگری

+ پاسخ: گزینه ب
توضیح: اگر فردی شغل معلمی را برای مزد و مواجب انتخاب کند، باید در خویش تجدید نظر کند و مسئولیت خدایی و انسانی اش را به خاطر آورد.

۲- کدام یک از موارد زیر شامل تاثیرات معلم بر انسان هایی که با آنها سر و کار دارد نمیشود؟
الف. بسیاری از مسائل زندگی شان را از معلم میآموزند.
ب. اعمال و حرکات معلم را الگو قرار میدهند.
ج. بخش عظیمی از شخصیت شان را حرفها و رفتارهای معلم میسازد.
د. در انتخاب شغل آیندۀ خود از معلم، الگو میپذیرند.

+ پاسخ: گزینه د
توضیح: معلم با انسانهایی سروکار دارد که بسیاری از مسائل زندگیشان را از او میآموزند، اعمال و حرکات او را الگو قرار می دهند و بخش عظیمی از شخصیتشان را حرف و رفتار معلم میسازد.

۳- اگر معلم فاسد یا صالح باشد، چه تاثیری در دانش آموزان دارد؟
الف. اگر معلم فاسد باشد، نسل هایی را فاسد کرده و اگر صالح باشد، نسل هایی را اصالح کرده است.
ب. اگر معلم فاسد باشد، دانش آموزان مستعد را فاسد کرده و اگر صالح باشد، دانش آموزان مستعد را صالح کرده است.
ج. اگر معلم فاسد باشد، کل دانش آموزان را فاسد کرده و اگر صالح باشد، کل دانش آموزان را صالح کرده است.
د. اگر معلم فاسد باشد، کل دانش آموزان مدرسه را فاسد کرده و اگر صالح باشد، کل دانش آموزان مدرسه را صالح کرده است.

+ پاسخ: گزینه الف
توضیح: اگر معلم فاسد باشد، نسلهایی را فاسد کرده و اگر صالح باشد، نسل هایی را صالح کرده است.

۴- بهترین سوال از معلم در مورد شغلش چیست؟
الف. یک معلم در کلاس چگونه باید باشد؟
ب. یک معلم چه رفتاری باید با دانش آموزان داشته باشد؟
ج. اساسا چرا باید معلم بود؟
د. یک معلم چه بینش و ایدئولوژی باید داشته باشد؟

+ پاسخ: گزینه ج
توضیح: معموال از معلم سئوال میشود که در کلاس چگونه باید بود، درحالیکه سئوال مهمتر از یک معلم این است که چرا باید معلم بود.

۵- چه زمانی ما نقش معلم در کلاس را خواهیم فهمید؟
الف. زمانیکه معلم در کلاس حضور نداشته باشد.
ب. زمانیکه نقش انسان در هستی را درک کرده باشیم.
ج. زمانیکه به تاثیرات معلم در کلاس پی ببریم.
د. زمانیکه به خودشناسی برسیم.

+ پاسخ: گزینه ب
توضیح: ما تا نقش انسان در هستی را درک نکرده باشیم، نمیوانیم نقش معلم در کلاس را بفهمیم.

۶- چرا ما تا نقش انسان در هستی را درک نکرده باشیم، نمیتوانیم به نقش معلم در کلاس پی ببریم؟
الف. زیرا ما تا نوع انسان را نشناسیم نمیتوانیم به نقش معلم در کلاس پی ببریم.
ب. تا ما درک درستی از انسان و ماهیت او نداشته باشیم، نمیتوانیم نقش معلم در کلاس را بفهمیم. 
ج. تا ما برای چرا بودن انسان پاسخی نگیریم، برای چگونه بودن او جوابی نخواهیم یافت.
د. تا ما درک درستی از انسان و ماهیت او نداشته باشیم، برای چگونه بودن او جوابی نخواهیم یافت.

+ پاسخ: گزینه ج
توضیح: تا برای چرا بودن انسان پاسخی نگیریم، برای چگونه بودن او جوابی نخواهیم یافت.

۷- از یک معلم داشتن چه ویژگی هایی انتظار میرود؟
الف. صبر – تحمل – فداکاری – از خود گذشتگی
ب. صبر – تحمل – ایمان – اخالق خوب
ج. مهر – وفا – فداکاری -از خود گذشتگی
د. مهر – وفا – ایمان – اخالق خوب

+ پاسخ: گزینه الف
توضیح: از یک معلم، صبر و تحمل و فداکاری و از خود گذشتگی انتظار میرود.

۸- چه زمان میتوان از یک معلم، صبر و تحمل و فداکاری و از خود گذشتگی انتظار داشت؟
الف. زمانیکه معلم، درک درستی از مفاهیم صبر، تحمل و فداکاری و از خود گذشتگی داشته باشیم.
ب. زمانیکه معلم بداند چرا معلمی را انتخاب کرده است.
ج. زمانیکه معلم درک درستی از مقام معلم داشته باشد.
د. زمانیکه معلم بداند چرا باید صبور و ایثارگر باشد. 

+ پاسخ: گزینه د
توضیح: زمانی میتوان از یک معلم صبر و تحمل و فداکاری و از خود گذشتگی انتظار داشت که بداند چرا باید صبور و ایثارگر باشد.

 

۹- آیە « أو کیف تصبر علی ما لم تُحط به خُبراً» مربوط به کدام سوره و آیه است؟
الف. کهف. ۶۸
ب. کهف. ۸۶
ج. انسان. ۵۵
د. انسان. ۶۸

+ پاسخ: گزینه الف
توضیح: آیه مزبور مربوط به سوره کهف آیه ۶۸ است.

 

۱۰- معنی آیە « و کیف تصبر علی ما لم تُحط به خُبراً» چیست؟
الف. چگونه میتوانی صبر کنی بر آنچه که بر آن احاطه و تسلط نداری.
ب. چگونه صبر میکنی بر آنچه به آن از راه دانش احاطه نکرده ای.
ج. صبر کن بر آنچه به آن از راه دانش احاطه نداری.
د. صبر کن بر آنچه که بر آن احاطه نداری.

+ پاسخ: گزینه ب
توضیح: ترجمه آی ە ۶۸ سوره کهف اینگونه است: «و چگونه صبر میکنی بر آنچه به آن از راه دانش احاطه نکرده ای.

 

ویژگی های این مجموعه:

  • بیش از ۴۳۰ تست خط به خط با پوشش سراسری کتاب، برای تسلط کامل بر منابع آزمون.
  • جزوه ای ۲۲ صفحه ای شامل خلاصه ای از کتاب تربیت کودک.
  • مناسب برای آزمون های استخدامی آموزش و پرورش (پرورشی، آموزگاری، دبیری) برای همه‌ی رشته‌ها.

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: