دریافت جزوه خواص سیالات مخزن

دریافت جزوه خواص سیالات مخزن

جزوه خواص سیالات مخزن

ﺑﺮای ﻓﻬﻢ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻓﺸﺎر ، داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ از ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﯿﺎﻻت ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺧﻮاص ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﯿﺎﻻت ﻣﺨﺰن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﻮاص اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ رواﺑﻂ ﺗﺠﺮﺑﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

 

ﭼﻨﺪﯾﻦ رابطه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ، ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﯿﺎﻻت ﻣﺨﺰن اﺳﺖ:

  • ﮔﺎزﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ
  • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
  • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آب ﻣﺨﺰن

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: