دریافت جزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده (۲)

دریافت جزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده (۲)

جزوه خواص سیالات مخزن دکتر هلالی زاده (۲)

ﺑﺮای ﻓﻬﻢ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻓﺸﺎر ، داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ از ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﯿﺎﻻت ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺧﻮاص ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﯿﺎﻻت ﻣﺨﺰن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﻮاص اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﻔﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ رواﺑﻂ ﺗﺠﺮﺑﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

ذخائر هیدروکربونی در یک مخزن بخودی خود هیچ ارزشی برای شرکت‌های نفتی ندارند جریان این سیالات از مخزن به چاه و از چاه به سطح زمین است که به این محصولات ارزش می‌بخشد تسریع و تشدید جریان نفت و گاز و یا کند شدن آنها توابع عوامل معینی می‌باشند به ساده‌ترین بیان سه عامل در جریان یافتن سیالات در یک مخزن موثرند که عبارتند از:

  1. گرادیان فشار GRADIAN PRESSURE
  2. نیروی گرانش GRAVITY DRAIVING
  3. پدیده موئینگی CAPILLARY ACTION

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: