دریافت جدول طرح ریزی تصدیق تکمیل شده

دریافت جدول طرح ریزی تصدیق تکمیل شده

جدول طرح ریزی تصدیق تکمیل شده

برای اینکه هر پروژه به اهداف خود برسد باید به دو پرسش در هر زمان از چرخه عمر طراحی پاسخ داده شود، اول اینکه آیا در این پروژه، فرآیند یا فعالیت به درستی تعریف و تبیین شده است دوم اینکه آیا این پروژه، فرآیند یا فعالیت می تواند نیازهای کاربران را برآورده سازد به پاسخ پرسش اول تصدیق و به پاسخ پرسش دوم صحه گذاری اطلاق می شود.

خروجی اصلی فرآیند تصدیق، تایید یا عدم تایید توانایی راه حل طراحی در برآورده سازی الزامات فنی مشخص شده است خروجی اصلی فرآیند صحه گذاری نیز، تایید یا عدم تایید توانایی محصول نهایی محقق شده در برآورده سازی انتظارات و الزامات مشتری است به طور خاص، تصدیق جهت تایید طراحی محصول و صحه گذاری با هدف تایید دستیابی به الزامات مشتری درشرایط عملیاتی انجام می گیرد.

جدول طرح ریزی تصدیق جهت تصدیق و صحه گذاری فرایندهای پایش

روش های تصدیق و صحه گذاری در طول چرخه عمر طراحی شامل آنالیز تئوری ونرم افزاری، بازرسی، نمایش، آزمون و بازنگری می شوند.

تگ(برچسب): , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: