دریافت ترجمه مقاله عملکرد بهره وری یک چاه پس رو (مورد مطالعه: میدان اران)

دریافت ترجمه مقاله عملکرد بهره وری یک چاه پس رو (مورد مطالعه: میدان اران)

ترجمه مقاله عملکرد بهره وری یک چاه پس رو (مورد مطالعه: میدان اران)

ﻣﻨﻄﻘﻪ اران یکی از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﻣﻴﻌﺎنی ﮔﺎزی دﻧﻴﺎ می ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ده ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮاج‬ ‫ﺷﺮوع ﺷﺪ‪ ،‬در بعضی از ﭼﺎه ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﺪه ای در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭼﺎه رخ داد‪ .‬ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ‬ ‫اﻓﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺒﺎشتگی ﻧﻔﺖ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺪه (ﻧﻔﺖ ﻣﻴﻌﺎنی ﺷﺪه) در ﻧﺰدیکی دﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ و‬ ‫اﺛﺮات آن را ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮاج و واﻛﻨﺶ ﮔﺬاری ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑﺖ می ﻛﻨﺪ.‫ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ از یک ﻣﺪل ﺗﺮکیبی ﭼﺎه یک ﻃﺮﻓﻪ و ﺷﻌﺎعی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺗﺄﻳﻴﺪ‬ ‫می ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺖ ﺑﻬﺮه وری ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺒﺎشتگی ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬از اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮای پیشبینی‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻳﻨﺪه یک ﭼﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺪل داده ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﻳﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭼﺎه و واﻛﻨﺶ ﮔﺬاری‬ ‫ﻓﺸﺎر ﭼﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﺄﺛﺮ را ﺗﻄﺒﻴﻖ می دﻫﺪ‪.‬‬
‫اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﻧﺒﺎشتگی ﻧﻔﺖ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺪه (ﻧﻔﺖ ﻣﻴﻌﺎنی ﺷﺪه) ﻧﺰدیک دﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یک ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ می ﻛﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎمی ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﺎ اﺟﺮای آﻳﻨﺪه ﭼﺎه را ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در بعضی ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻳﺎ ﺑﻬﺮه وری ﻫﺎ ﺗﺎ ‪ ۵۰‬درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﭘﻴﺶ بینی می ﻛﻨﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر را در ﻧﻈﺮ می ﮔﻴﺮﻳﺪ‪.
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺷﺮح می دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ داده ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭼﺎه می ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ اﺛﺮات اﻧﺒﺎشتگی ﻧﻔﺖ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺪه ﻧﺰدیک دﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﻬﺮه وری ﭼﺎه ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

کلمات کلیدی: ﭘﺲ رو‬،‫ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻴﻌﺎنی‬،‫ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺒﻨﻢ‬،‫ ﻣﺨﺎزن ﮔﺎز ﻣﻴﻌﺎنی‬،‫ ﭼﺎه آزﻣﺎیی‬،‫ ﺗﺮاوایی نسبی‬،‫ ﻣﻴﺪان ا‬ران

 

Production Performance of a Retrograde Gas Reservoir: A Case Study of the Arun Field

The Arun field is one of the world’s giant retrograde gas reservoirs Approximately 10 years after production began, a significant loss in well productivity occurred in some of the wells. The study shows that this productivity loss was due to near wellbore condensate accumulation, and documents its effects on production and pressure transient response A radial, single well, compositional model was used to study this effect and confirm that the productively loss was due to liquid accumulation. The model was also used to predict the future performance of the well. The model matches well production data and the pressure transient response of affected wells This work identifies near wellbore condensate accumulation as an extremely important factor to consider when predicting future well performance as some of the roductivities are reduced by 50%. The work also details how production data and well test analysis can be used to quantify the effects of near wellbore condensate accumulation on well productivity.

Keyword: Arun Field, Relative Permeability, Well Test, Gas-Condensate Reservoirs, Dew Point, Condensate Accumulation, Retrograde

 

  • ترجمه فارسی مقاله انگلیسی

Production Performance of a Retrograde Gas Reservoir: A Case Study of the Arun Field
Journal: Society of Petroleum Engineers (SPE 28749)

  • دانلود رایگان فایل pdf مقاله انگلیسی در ۸ صفحه
  • فایل pdf ترجمه فارسی در ۱۹ صفحه

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: