دریافت تحقیق مقایسه ۲ شیوه تمرین مقاومتی و استقامتی بر تغییرات هورمون آیریزین در مردان چاق

دریافت تحقیق مقایسه ۲ شیوه تمرین مقاومتی و استقامتی بر تغییرات هورمون آیریزین در مردان چاق

تحقیق مقایسه ۲ شیوه تمرین مقاومتی و استقامتی بر تغییرات هورمون آیریزین در مردان چاق

هدف از اجرای این تحقیق مقایسه دو شیوه تمرین مقاومتی و استقامتی بر تغییرات هورمون آیریزین در مردان چاق بود. برای این منظور تعداد ۳۶ نفر از دانشجویان مرد چاق که در ترم جاری دروس عمومی را اخذ کرده بودند و در رده سنی ۲۰ تا ۲۷ سال که همگی سالم بودند و سابقه جراحی در نواحی سینه، شکم و ران را نداشتند انتخاب و با استفاده از کالیپر ضخامت چربی نواحی سینه، شکم و ران اندازه گیری و سپس با به کارگیری جدول برآورد درصدچربی مردان بر پایه سن و مجموع چربی زیرجلدی سه ناحیه مذکور، برگرفته از قاعده سایری ، درصدچربی آزمودنی ها تعیین شد. سپس با توجه به میزان چربی به روش توریع زیگزاک آزمودنی ها در سه گروه مشابه، گروه تمرینی مقاومتی، گروه تمرینی استقامتی و گروه ترکیبی، جهت تحقیق قرار داده شدند.

بعد از ۴ هفته تمرین موضعی در قالب ۱۲ جلسه، دو باره نواحی سه گانه از نظر ضخامت چربی، اندازه گیری و مقدار درصدچربی آزمودنی ها مشخص شد. داده های بدست آمده از پیش آزمون و پس آزمون در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای مقایسه داده های پیش آزمون با داده های پس آزمون از آزمون t نمونه های همبسته در هر کدام از گروه ها استفاده شد، و برای مقایسه تاثیر دو روش تمرینی از آنالیزواریانس (ANOVA ) استفاده شد. و سطح اطمینان ۹۵% در نظر گرفته شده بود.

 

» فهرست مطالب:

  • فصل اول: کلیات تحقیق
  • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
  • فصل سوم: روش تحقیق

تگ(برچسب): , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: