دریافت تحقیق رفتار پرده های سپر فلزی ساحلی در مقابل خاک های روان شده

دریافت تحقیق رفتار پرده های سپر فلزی ساحلی در مقابل خاک های روان شده

تحقیق رفتار پرده های سپر فلزی ساحلی در مقابل خاک های روان شده

پدیده روانگرایی در بسیاری از زمین لرزه های عظیم به ویژه در ساختگاه های دارای خاک های ماسه ای نامتراکم مشاهده شده و صدمات فراوانی به سازه های موجود بر روی این مکان ها وارد آورده است . از جمله سازه های آسیب پذیر در اثر ارتعاشات دینامیکی و به دنبال آن روانگرایی خاک ها، دیوارهای ساحلی موجود در کناره دریاها و رودخانه ها بوده که هم خاک اطراف آنها اشباع است و هم اغلب نامتراکم و شرایط روان شدن برای خاک فراهم است. این دیوارها در دو نوع کلی وزنی و انعطاف پذیر عمدتًا فلزی ساخته می شوند که در این تحقیق عملکرد نوع انعطاف پذیر مدنظر قرار می گیرد.

 

تحقیق رفتار پرده های سپر فلزی ساحلی در مقابل خاک های روان شده در ۱۹ صفحه به صورت فایل word به طور کامل و جامع همراه با شکل و نمودار طبق موارد زیر ارایه شده است:

  • چکیده
  • کلمات کلیدی
  • مقدمه
  • فرضیات تحلیل همراه با نمودار و جدول
  • مجموعه جدول های ویژگی های مصالح (خاک-سازه)، بارهای دینامیکی، شکل ها و نمودارها به تعداد ۲۴ عدد
  • شکل تاثیر عمق جایگیری مهارها (یک سرگیردار) بر تغییر مکان هنای قائم و افقی بالاترین نقطه (A) و پایین ترین نقطه (B) سپر فلزی
  • تفسیر کلی نتایج
  • نتیجه گیری

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: