دریافت تحقیق آنالیز تخریب مخازن سوخت و بررسی روشهای پیشگیری (بررسی علل تخریب مخازن سوخت)

دریافت تحقیق آنالیز تخریب مخازن سوخت و بررسی روشهای پیشگیری (بررسی علل تخریب مخازن سوخت)

تحقیق آنالیز تخریب مخازن سوخت و بررسی روشهای پیشگیری (بررسی علل تخریب مخازن سوخت)

با توجه به مکانیزم های پیچیده ای که در تخریب یک سازه وجود دارد بررسی علل تخریب آنها میتواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد که این قسم بررسی ها میتواند جنبه های مختلفی از تخریب از جمله مکانیکی و خوردگی را شامل گردد. به صورت کلی سازه های زیرزمینی با توجه به شرایط خاص نسبت به حالت های دیگر که خوردگی الکتروشیمیایی با مکانیزم های مختلف رخ میدهد دارای پیچیدگی های خاصی است. حال آنکه با در نظر گرفتن مخازن ذخیره سازی سوخت که موضوع اصلی این پژوهش است میتوان ابعاد بیشتری را به دستگاه‌های خوردگی اضافه کرد به این صورت که محتویات مخازن ذخیره‌سازی بر حساب ویژگی های جزء اصلی (در اینجا سوخت) به همراه آلودگی های هر چند جزئی نظیر آب، آلودگی های میکروبی ومیتواند شرایط پیچیده تری را برای پیش بینی و مطالعه خوردگی به وجود آورد.

به همین سبب مطالعات موردی زیادی در این زمینه انجام شده است که موضوعات و جهت گیری های متفاوتی را هدف گرفته اند به این صورت که با هدف گرفتن خوردگی های درونی و بیرونی یا مطالعه ی خاص خوردگی های بی هوازی، خوردگی خاک، آلودگی آب در یا، میکروبی و… طیف وسیعی از پژوهش ها را پدیدآورده است. البته با در نظر گرفتن نحوه ی نمونه گیری و مطالعات عملی با توجه به محدود بودن سیستمهای ذخیره ساازی زیرزمینی و هزینه های مطالعه ی آنها اصولا مطالعات زیادی بر این مخازن صورت نگرفته است که با در نظر گرفتن محدود شدن ا ستفاده از این مخازن با توجه به مشکلات زیست محیطی  که منجر به ممنوعیت استفاده در برخی از مناطق شده است. مطالعات موردی دقیق و کارا در این زمینه از نظر کیفیت و کمیت با محدودیت روبرو می شود که در این پژوهش سعی در جمع بندی و ارائه ی یک گزارش کامل از این مطالعات می باشد.

 • فایل ارائه شده در دانشگاه صنعتی شریف 
 • آنالیز تخریب مخازن سوخت 
 • بررسی روش های پیشگیری از تخریب 
 • برای دروس علل تخریب مواد مهندسی، آزمایشگاه علل تخریب، خواص مکانیکی و آنالیز شکست 
 • رشته مهندسی مواد مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • مخازن نگه داری سوخت و مشکلات آن
 • انواع مخازن
  • الف) مخازن نگه داری
  • ب) مخازن تحت فشار
  • ج) مخازن نوسان گیر
  • د) مخازن تنظیم کننده ی ارتفاع
  • ه) انباره ها
 • مهار نمودن مخازن
 • مشکلات ناشی از حضور آب در سیستم ذخیره
 • شناسایی منابع ورود آب به سیستم ذخیره
 • راه های جلوگیری از ورود و کنترل آب در تانک ذخیره
 • مشکلات ناشی از رشد میکروبی در داخل سیستم ذخیره
 • معرفی روش های جدید حفاظت از خوردگی کف مخازن نفت و مایعات گازی
 • مشکلات روش های حفاظت کاتدی
 • روش های جدید حفاظت خوردگی کف مخازن
 • سیستم های پوشش دهنده درون مخازن ذخیره نفت
 • کنترل آلودگی میکروبی
 • مورد کاوی ۱ (آنالیز تخریب در رابطه با رنگ رفتگی لبههای مخزن سوخت گالوانیزه)
 • ۲-۱  آنالیز تخریب در رابطه با رنگ رفتگی لبههای مخزن سوخت گالوانیزه
 • ۲-۲ روند تجربی
  • ۱-۲-۳ بازرسی چشمی
  • ۲-۲-۳ میکروسکوپ نوری
  • ۳-۳-۳ بررسی SEM
 • ۲-۴- بحث
 • ۲-۵ جمع بندی
 • ۳- مورد کاوی ۲ (موسسه تانکولوژی، آستین، تگزاس،سال۲۰۰۶)
 • ۴-مورد کاوری ۳ (خوردگی آلیاژ آلومینیوم در مخزن سوخت هواپیما به علت وجود آب به صورت مایع)
  • ۱-۴ خوردگی آلیاژ آلومینیوم در مخزن سوخت هواپیما به علت وجود آب به صورت مایع
  • ۲-۴ آنالیز محیط خورنده
  • ۳-۴ تشکیل آب به صورت مایع
  • ۳-۵ آنالیز محصولات خوردگی
  • ۳-۶ آنالیز آب مایع
  • ۳-۷ منشاء یون کلر
   • ۳-۷-۱ محتوای یون کلر در محلولهای آبی مختلف
   • ۳-۷-۲ کهنه شدن یا تجزیه تدریجی مخزن سوخت
   • ۳-۷-۳ آزمونهای شبیه سازی
   • ۳-۷-۴ نتایج آزمون
   • ۳-۷-۵ اقدامات پیشگیرانه ی پیشنهادی
 • مراجع

تگ(برچسب): , , , ,

دیگر محصولات مرتبط با این محصول: